Okrugli stol u Biogradu na moru

Okrugli stol u Biogradu na moru

25. rujna 2018. u Biogradu na moru održao se okrugli stol na kojem su članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predstavile svoje usluge sakupljanja i gospodarenja posebnim kategorijama otpada članicama Grupacije održavanja čistoće. Članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu aktivno rade na promicanju kružnog gospodarstva, zbrinjavanju otpada na zakonom propisani način te promicanje održivih praksi. Na okruglom stolu sudjelovao je i Aleksandar Sandić koji je predstavio bioplinska postrojenja iz grupacije Bioen d.o.o. te predstavio kako bioplinska postrojenja mogu zbrinuti neopasni otpad. Vrste neopasnog otpada koje se mogu oporabiti na bioplinskim postrojenjima postupkom anaerobne digestije između ostalog...

Read More
Zaprimanje silaže u 2018. god.

Zaprimanje silaže u 2018. god.

Na bioplinskim postrojenjima u Gregurovcu, Svetom Petru Orehovcu i Slatini traje zaprimanje ovogodišnje silaže. Silaža se sprema u horizontalni silos te nakon što se dovezena masa raširi potrebno je pravilno gaziti masu dovoljno teškim strojem. Nakon dostatnog gaženja slijedi pokrivanje silosa nepropusnim materijalom kako bi se onemogućio ulaz zraka i vode u silažnu masu te tako započeo proces fermentacije.

Read More
Obavijest o otkupu silaže 2018. godine na bioplinarama u Gregurovcu i Orehovcu

Obavijest o otkupu silaže 2018. godine na bioplinarama u Gregurovcu i Orehovcu

Otkup počinje od 20. 8. 2018.Silaža se preuzima od ponedjeljka do subote od 7:00 – 20:00Svaki vozač je svaki put po dolasku na vagu dužan sići s traktora i vagaru dati podatak za koga je dovezao silažu, a nakon odvage kod vagara potpisati i preuzeti vagarinku.Vaganje neće biti moguće za vozače koji se neće pridržavati pravila. Dobavljači mogu odabrati između dva načina isplate:1. Isplatu vrši Sedlić d.o.o. u roku od 30 dana– 0,22 kn/ kg za silažu koja ima suhu tvar od 32% – 42%– za silažu koja će imati suhu tvar nižu ili višu od navedene cijena će se...

Read More